Bine ati venit!


 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M.Of. nr. 283 din 22 iunie 2000) aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M.Of. nr. 411 din 25 iulie 2001); modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 61/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 27/2007 (M.Of. nr. 38/18.01.2007);
 • H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor (M.Of. nr. 954 din 18 octombrie 2004), modificată şi completată prin H.G. nr. 358/11.04.2007 (M.Of. nr. 271/24.04.2007);
 • OM nr. 1364 / 1499 / 2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor (M.Of. nr. 232/04.04.2007, iar anexele 1-8 în nr. 232bis din aceeaşi dată);
 • OM nr. 1385/29.12.2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean (M.Of. nr. 66/29.01.2007);
 • OM nr. 951/06.06.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor (M.Of. nr. 497 şi 497bis/25.07.2007);
 • Directiva nr. 75/439/EEC privind uleiurile uzate, amendată de Directiva nr. 87/101/EEC, de Directiva nr. 91/692/EEC şi Directiva 2000/76

  Legislaţie românească
  Directiva nr. 2006/66/EC privind bateriile şi acumulatorii precum şi deşeurile bateriilor şi acumulatorilor care conţin anumite substanţe periculoase
  Decizia Consiliului nr. 2008/763/EC de stabilire a unei metodologii comune pentru calcularea vânzărilor anuale a bateriilor şi acumulatorilor portabili către utilizatorii finali

  Legislaţie românească
  Directiva Consiliului nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor
  Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE

  Legislaţie românească
  Directiva nr. 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor abrogă Directivele 89/369/EEC, 89/429/EEC, privind incinerarea deşeurilor municipale şi Directiva 94/67/EC privind incinerarea deşeurilor periculoase

  Legislaţie românească
  Directiva Consiliului nr. 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată prin Directiva 2004/12/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

  Legislaţie românească
  Directiva nr. 96/59/EC privind eliminarea bifenililor şi terfenililor policloruraţi (PCB şi PCT) înlocuieşte Directiva 76/403/CEE)

  Legislaţie românească
  Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deseurilor, amendată de Decizia nr. 2001/119, (ce înlocuieşte Decizia nr. 94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr. 94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase)

  Legislaţie românească
  Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare. Acest regulament a intrat în vigoare incepând cu data de 15 iulie 2007, înlocuind Regulamentul nr. 259/93/CEE pentru supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană

  Legislaţie românească
  Directiva nr. 86/278/EEC privind protecţia mediului şi în particular a solului, atunci cand namolul de la staţiile de epurare este utilizat în agricultură, modificată prin Directiva 91/692/CEE şi Regulamentul (CE) nr. 807/2003

  Legislaţie românească
  Directiva Consiliului nr. 2000/53/EEC privind vehiculele scoase din uz, modificată prin Deciziile Comisiei 2002/525/CE, 2005/438/CE şi 2005/673/CE care modifică şi completează Anexa II a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz
  Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu art. 5 alin (3) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz
  Decizia Comisiei 2003/138/CE care stabileţte standardele de codificare pentru materiale şi componente ale vehiculelor ca urmare a Directivei 2000/53/CE
  Decizia Comisiei 2005/293/CE, care stabileşte reguli detaliate cu privire la monitorizarea ţintelor de reutilizare/valorificare şi reutilizare/reciclare prevăzute în Directiva 2000/53/CE

  Legislaţie românească
  Directiva nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificată prin Directiva 2003/108/EC 

  Legislaţie românească
  Directiva nr. 2002/95/EC privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamente electrice şi electronice, amendată prin:
  Legislaţie românească
  Directiva 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan
  Directiva nr. 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea şi monitorizarea mediului datorită deşeurilor din industria de dioxid de şi eventual eliminarea poluării cauzate titan 
  Directiva nr. 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea de deşeuri din industria dioxidului de titan

  Legislaţie românească
  Directiva 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cauzată de azbest

  Legislaţie românească
  Directiva Consiliului nr.2006/21/CE a parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE

  Legislaţie românească